Skontaktuj się z zawodowym mediatorem, który pomoże zawrzeć Ci satysfakcjonującą ugodę sądową lub pozasądową.

Masz konflikt dotyczący opieki nad dzieckiem, zniesienia współwłasności (podziału nieruchomości), podziału spadku, podziału majątku, sporów z kontrahentem, zapłaty? Skorzystaj z pomocy mediatora.

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

źródło: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Mediacje cywilne

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

należności ze stosunku pracy
sporów z kontrahentem
zapłatę

zniesienie współwłasności
dział spadku
podział majątku wspólnego

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
zaspokojenie potrzeb rodziny i alimenty
ustalenie kontaktów z dzieckiem
sprawach o rozwód i separację

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze w efektywny sposób pomagają rozwiązać spory powstałe w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.

Mediacje gospodarcze są znacznie tańsze i efektywniejsze niż rozprawa sądowa. W szybki sposób, w obecności neutralnej osoby są omawiane konflikty i sposoby na kompromis w ich rozwiązaniu. Zakończone ugodą daje szanse na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy.

Cennik

 Koszty mediacji:

 Mediacje pozasądowe.

 1. Koszty mediacji pozasądowych obejmują:  a)  opłatę wstępną         b) opłatę mediacyjną
 2. Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę wstępną na rachunek bankowy:  BANK BPS: 16 1930 1073 2210 0263 2001 0001 tytułem „opłata wstępna imię i nazwisko”.
 3. Opłata wstępna wynosi 100 zł i jest uiszczana na pokrycie kosztów mediacji, w szczególności na przygotowanie i doręczenie pism w sprawie o mediację.
 4. W przypadku nie wniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.
 5. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi 400 zł od każdej ze stron.
 6. Opłata mediacyjna wynosi maksymalnie 10% wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych.
 7. Opłata mediacyjna w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych wynosi od każdej ze stron:

a) 120 zł za godzinę – za spotkanie wstępne;

b) 240 zł – za pierwszą sesję mediacyjną w sprawie (trwającą do dwóch godzin);

c) 120 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej i kolejnej sesji mediacyjnej.

8. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw niemajątkowych oraz sprawach               rodzinnych wynosi 300 zł od każdej ze stron.

9. Strony są obowiązane do ponoszenia wydatków związanych z przeprowadzeniem media, na które               składają się udokumentowane koszty podróży mediatorów oraz opinii biegłych i tłumaczy.

10. Wysokość poniesionych opłat i wydatków, z wyłączeniem kosztów podróży mediatorów,                               powiększa się o podatek VAT według obowiązującej stawki.

11. Po zakończonym postępowaniu mediacyjnym wystawia się rachunek 14-dniowym terminem                       płatności.

 

Mediacje sądowe

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę , wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):

 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 4. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

a) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

b) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

c) W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

       5. Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w § 2, oraz wydatki mediatora, o których mowa w § 3, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

 

 

 

Mediatorzy

km-1

Renata Mikulewicz

Tel: 515 131 701
e-mail: wroclaw@kancelaria-mediacyjna.eu

Wrocław

 

km-2

Hanna Grendel-Wielisiej

Tel: 502 579 256
e-mail: warszawa@kancelaria-mediacyjna.eu

Warszawa

Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązania konfliktu czy sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.